NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Publikace OECD Health at a Glance 2013: screeningový program výrazně prodloužil přežití u pacientek s nádory prsu

Publikace Health at a Glance je vydávána organizací OECD každé dva roky a přináší hodnocení a srovnání zdravotní péče v jednotlivých členských zemích prostřednictvím definovaných indikátorů. V oblasti onkologické péče se jedná zejména o tři diagnózy, u nichž existuje možnost včasného záchytu a doporučení zavést organizované screeningové programy. Jedná se o zhoubné nádory (ZN) tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla.


Kapitoly věnované těmto třem onkologickým diagnózám srovnávají nejen jednotlivé země mezi sebou, ale i vývoj daných indikátorů v čase; zde se konkrétně jedná o roky 2001 a 2011, resp. u 5letého přežití o periody 2001–2006 a 2006–2011.

Pro Českou republiku je pozitivní, že se v čase významně zlepšuje přežití pacientů a snižuje mortalita. Platí to zejména u ZN prsu, kde se ČR pohybuje kolem průměru OECD (resp. zemí, u nichž jsou tato data k dispozici). Zde hraje velkou roli zavedení screeningového programu v roce 2003, který umožnil nárůst pokrytí cílové populace (přes 50 %) a lepší záchyt časných stadií onemocnění.

Opačná situace je u kolorektálního karcinomu, kde ČR bohužel patří v úmrtnosti pacientů k nejhůře hodnoceným zemím. I zde je klíčovým bodem screeningový program, který byl v naší republice zahájen v roce 2009 a potýká se s nízkou účastí cílové populace (přibližně 27 % v roce 2013) a vysokým podílem pokročilých stadií při diagnóze (více než 50 %). Porovnání jednotlivých zemí z hlediska pokrytí cílové populace není u kolorektálního screeningu bohužel možné vzhledem k různým metodám a periodicitě vyšetření.

V případě ZN děložního hrdla ČR rovněž spadá pod průměr hodnocených zemí, nicméně významný nárůst pokrytí screeningovými vyšetřeními (organizovaný program byl zaveden v roce 2008) dává naději i směrem k nižší mortalitě a delšímu přežití.

Vzhledem k zavedení adresného zvaní a rozsáhlé informační kampani v roce 2014 lze předpokládat vyšší účast a zájem občanů o preventivní vyšetření a v dlouhodobém měřítku i další významný pokrok v přežití onkologických pacientů.

Obrázek 1. ZN děložního hrdla – screening, 5leté relativní přežití a mortalita pacientek v letech 2001–2011
(nebo v nejbližším období, pro nějž existují dostupná data). Přežití i mortality jsou věkově standardizovány.

 

Obrázek 2. ZN prsu – screening, 5leté relativní přežití a mortalita pacientek v letech 2001–2011
(nebo v nejbližším období, pro nějž existují dostupná data). Přežití i mortality jsou věkově standardizovány.

 

Obrázek 3. ZN tlustého střeva a konečníku – 5leté relativní přežití a mortalita v letech 2001–2011
(nebo v nejbližším období, pro nějž existují dostupná data). Přežití i mortality jsou věkově standardizovány.

 

 

Další informace

 

Zpracovali: Jakub Gregor, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek (Institut biostatistiky a analýz MU)

28. 11. 2013 IBA MU


Zpět