NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Onkologická péče v České republice: stručné shrnutí

Síť onkologických zdravotnických zařízení v České republice zcela odpovídá současným trendům v poskytování péče onkologickým pacientům. Tvoří ji jak specializovaná komplexní onkologická centra, tak spádové nemocnice, polikliniky, specializované ambulance a další zdravotnická zařízení. Detailní popis sítě onkologických pracovišť a spolupracujících zdravotnických zařízení najdete právě na těchto webových stránkách.

Komplexní onkologická centra (KOC)

Komplexní onkologická centra (KOC) jsou zdravotnická zařízení či jejich sdružení, která v rámci péče o onkologické pacienty splňují odborná kritéria deklarovaná Českou onkologickou společností (ČOS).

Zřízením komplexních onkologických center v roce 2006 byla naplněna výzva Evropského parlamentu, který ve svém usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii mj. vyzval všechny členské státy, aby zajistily, že po celém jejich území budou k dispozici multidisciplinární onkologické týmy, aby mohla být všem pacientům poskytnuta optimální individuální léčba.

Aktuální seznam KOC je dán Věstníkem Ministerstva zdravotnictví České republiky, ročník 2015, částka 4, článek 5, s. 26: „Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR“ ze dne 20. 3. 2015.

Ostatní zdravotnická zařízení poskytující onkologickou péči

Vysoce specializovaná KOC představují jen část rozsáhlé sítě zdravotnických zařízení, která se podílejí na péči o onkologické pacienty. Tento typ zdravotní péče poskytují i další nemocnice a polikliniky, dětská onkologická centra, hematoonkologická centra a v neposlední řadě i léčebny dlouhodobě nemocných a hospice, které jsou zaměřeny na podpůrnou a paliativní léčbu. Preventivní vyšetření v rámci národních programů screeningu zhoubných nádorů poskytují mamografická centra, centra pro screeningovou kolonoskopii, ale i praktičtí lékaři a gynekologové.

Interaktivní mapa onkologické péče

Interaktivní mapa poskytuje přehled všech zdravotnických zařízení v ČR, která se podílejí na komplexní onkologické péči. K dispozici jsou i podrobné regionální přehledy, které umožní rychlé nalezení konkrétního zařízení poskytujícího daný typ péče.