NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Češi drží v Evropě smutné prvenství v podílu zhoubných nádorů způsobených nadváhou a obezitou

Nová studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) ukázala, že jen v roce 2012 téměř půl milionu nově diagnostikovaných případů rakoviny souviselo s vysokým indexem tělesné hmotnosti (BMI).


Studie byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1]. Její autoři poukazují na to, že nadváha či obezita se zařadily mezi významné rizikové faktory, které podle expertních odhadů zapříčinily 3,6 % (tedy celkem 481 000) ze všech nově diagnostikovaných případů nádorových onemocnění. Populační zátěž zhoubnými nádory (ZN) způsobenými nadváhou či obezitou experti vyčíslili pomocí tzv. populační atributivní frakce (PAF), která vyjadřuje podíl nově diagnostikovaných ZN souvisejících s vysokým BMI.

Nápadný rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi

Globální analýza ukázala, že podíl ZN způsobených nadváhou či obezitou jsou daleko vyšší v hospodářsky vyspělých zemích (393 000 případů, tzn. 5,2 % ze všech nově diagnostikovaných ZN v těchto zemích) než v méně rozvinutých částech světa (88 000, tzn. 1,5 % ze všech nově diagnostikovaných ZN v těchto zemích). Obr. 1 a obr. 2 znázorňují populační zátěž zhoubnými nádory souvisejícími s nadváhou či obezitou na mapě světa v barevných odstínech (nejtmavší barva znamená nejvíce zatíženou populaci).

Obr. 1: Populační atributivní frakce (PAF) nových případů rakoviny způsobených vysokým BMI u mužů, podle jednotlivých zemí.
Zdroj dat: Lancet Oncol [1]
Obr. 2: Populační atributivní frakce (PAF) nových případů rakoviny způsobených vysokým BMI u žen, podle jednotlivých zemí.
Zdroj dat: Lancet Oncol [1]

K celosvětové onkologické zátěži související s vysokým BMI v roce 2012 nejvíce přispěla severní Amerika, kde bylo diagnostikováno celkem 111 000 ZN souvisejících s tímto rizikovým faktorem, tedy 23 % z celosvětového počtu zhoubných nádorů vzniklých v důsledku nadváhy či obezity.

Obrázek 3: Odhadovaná populační atributivní frakce (PAF) z celkového počtu ZN související s vysokým BMI v roce 2012, evropské země: muži (vlevo) a ženy (vpravo).

Podíl ZN způsobených vysokým BMI je vysoký také v Evropě, zvláště pak ve východoevropských zemích (65 000 případů, tedy 6,5 % z celkového počtu nádorových onemocnění v této oblasti). Nejvyšší podíl ZN souvisejících s nadváhou či obezitou bohužel vykazuje právě Česká republika, a to jak u mužů (5,5 %), tak u žen (12,0 %). Na obr. 3 je graficky znázorněno srovnání tohoto parametru u jednotlivých evropských zemí. Podle nejnovějších údajů Eurostatu [2] v České republice trpí nadváhou či obezitou 65,5 % mužů a 48,1 % žen, což je 4., resp. 6. nejvyšší hodnota mezi 19 hodnocenými zeměmi EU.

Ačkoli ve většině asijských zemí není podíl ZN souvisejících s nadváhou či obezitou příliš vysoký, absolutní počty těchto onkologických pacientů vzhledem k velikostem tamní populace představují závažný problém. Například v Číně bylo v roce 2012 u žen i mužů diagnostikováno přibližně 50 000 nádorů souvisejících s vysokým BMI, což odpovídá „pouze“ 1,6 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů ZN v této zemi.

Procento nových případů ZN souvisejících s nadváhou či obezitou je naopak i nadále nízké v Africe (7 300 případů, tzn. 1,5 % z celkového počtu případů nově diagnostikovaných ZN na tomto kontinentu).

Ženy mají vyšší riziko než muži

Vysoký BMI je známým rizikovým faktorem pro ZN jícnu, tlustého střeva, konečníku, ledvin, slinivky břišní, žlučníku, prsu (u postmenopauzálních žen), vaječníku a dělohy, ale i jiných nepřenosných onemocnění, zvláště pak kardiovaskulárních chorob a diabetu.

Výsledky studie ukázaly, že podíl malignit související s nadváhou či obezitou je vyšší u žen (5,4 %) než u mužů (1,9 %). „Ženy mají nepoměrně vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru souvisejícího s vysokým BMI,“ uvedla dr. Melina Arnoldová z IARC, jedna z hlavních autorek studie. „Podle našich odhadů by se celosvětově dalo zabránit například 10 % případů postmenopauzální rakoviny prsu, pokud by si ženy udržovaly zdravou tělesnou hmotnost.“ Zhoubné nádory dělohy, tlustého střeva a prsu představují u žen téměř tři čtvrtiny (73 %) všech nádorů, které souvisejí s vysokým BMI.

Muži s nadváhou či obezitou jsou ze zhoubných nádorů nejvíce ohroženi ZN ledvin a tlustého střeva, které v součtu tvoří dvě třetiny (66 %) všech nádorů souvisejících s vysokým BMI.

Potenciál pro onkologickou prevenci

„Znepokojivé výsledky této studie poukazují na význam udržení zdravé tělesné hmotnosti pro prevenci mnoha častých typů rakoviny,“ upozornila dr. Kate Allenová, výkonná ředitelka divize Science and Public Affairs při World Cancer Research Fund (WCRF), který finančně podpořil tento výzkumný projekt. „Zhoubné nádory dnes zejména ve vyspělých zemích nabývají rozměrů epidemie; chceme-li jejich dopad alespoň trochu omezit, musíme veřejnost informovat o možnostech prevence, počínaje udržením zdravé tělesné hmotnosti.“

Snížení míry nadváhy a obezity na populační úrovni by bylo obrovským přínosem pro veřejné zdraví, a to nejen z pohledu nižší onkologické zátěže: po nějaké době by se snížila i incidence ostatních tzv. civilizačních onemocnění, jako jsou zejména nemoci kardiovaskulárního systému či diabetes typu 2.

Studie také ukázala, že pokud by světová populace pouze udržela svůj průměrný BMI na hodnotě, na jaké byl před 30 lety, bylo by možné předejít přibližně čtvrtině všech případů nádorových onemocnění, které jsou dnes připisovány nadváze a obezitě (v roce 2012 to bylo zhruba 118 000 případů).

„Lze očekávat, že souběžně s hospodářským vývojem celosvětově poroste i počet zhoubných nádorů způsobených obezitou a nadváhou,“ konstatoval dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Nejnovější studie poukazuje na to, že na úrovni jednotlivých zemí bude potřeba zavést účinná opatření pro snižování míry nadváhy a obezity v populaci. Jinak se bude podíl zhoubných nádorů souvisejících s vysokým BMI i nadále zvyšovat; platí to zejména pro rychle se rozvíjející země, v nichž lze čekat podobný scénář, jaký již dnes pozorujeme ve vyspělých zemích.“

Reference

  1. Arnold, M., Pandeya, N., et al. (2014). Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71123-4
  2. Eurostat: Overweight and obesity - BMI Statistics

Klíčová slova: rakovina, nadváha, obezita, index tělesné hmotnosti (BMI), Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC)

26. 11. 2014 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Institut biostatistiky a analýz (IBA MU)


Zpět