NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Onkologická péče v České republice: stručné shrnutí

Síť onkologických zdravotnických zařízení v České republice zcela odpovídá současným trendům v poskytování péče onkologickým pacientům. Tvoří ji jak specializovaná komplexní onkologická centra, tak spádové nemocnice, polikliniky, specializované ambulance a další zdravotnická zařízení. Detailní popis sítě onkologických pracovišť a spolupracujících zdravotnických zařízení najdete právě na těchto webových stránkách.

Komplexní onkologická centra (KOC)

Komplexní onkologická centra (KOC) jsou zdravotnická zařízení či jejich sdružení, která v rámci péče o onkologické pacienty splňují odborná kritéria deklarovaná Českou onkologickou společností (ČOS).

Zřízením komplexních onkologických center v roce 2006 byla naplněna výzva Evropského parlamentu, který ve svém usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii mj. vyzval všechny členské státy, aby zajistily, že po celém jejich území budou k dispozici multidisciplinární onkologické týmy, aby mohla být všem pacientům poskytnuta optimální individuální léčba.

Aktuální seznam KOC je dán Věstníkem Ministerstva zdravotnictví České republiky, ročník 2015, částka 4, článek 5, s. 26: „Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR“ z 20. března 2015.

Seznam center vysoce specializované onkologické péče, včetně indikátorů kvality, je rovněž k dispozici na webu MZ ČR.

Komplexní onkologická centra jsou koordinátory a organizátory onkologické péče ve svých spádových regionech. Je do nich soustředěna zejména vysoce specializovaná péče, edukační aktivity i hodnocení kvality a výsledků péče.

Regionální onkologické skupiny a další poskytovatelé onkologické péče

KOC organizují ve svých spádových regionech tzv. Regionální onkologické skupiny (ROS), v rámci nichž vzájemně spolupracují zejména poskytovatelé lůžkové protinádorové péče. Fungování a úlohy ROS jsou definovány ve Věstníku MZ ČR z 15. prosince 2017 (ročník 2017, částka 13, s. 83–93). Do ROS je zapojen každý poskytovatel akutní lůžkové protinádorové péče působící v daném regionu. Skupiny nicméně mohou sdružovat i další typy zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta (následná lůžková a paliativní lůžková péče, diagnostika, prevence). Spolupráce v rámci ROS je smluvně podložena a mezi její hlavní principy patří např. transparentní a jasně definovaný systém organizace péče, dodržování společných postupů a protokolů či multidisciplinární posuzování onkologických pacientů.

Informace o všech těchto zdravotnických zařízeních jsou k dispozici na tomto portálu v rámci interaktivní mapy onkologické péče. K dispozici jsou i podrobné regionální přehledy, které umožní rychlé nalezení konkrétního zařízení poskytujícího daný typ péče, včetně např. akreditovaných center pro mamografický screening či screeningovou kolonoskopii.

Meziregionální i celostátní organizace péče o vybrané onkologické diagnózy může být podpořena ustavením a činností tzv. Specializovaných onkologických skupin, zaměřených na optimalizaci péče o vybranou onkologickou diagnózu či skupiny diagnóz; tyto kooperativní skupiny mohou být ustaveny pouze pod vedením Komplexních onkologických center a nesmí narušovat integritu sítě KOC.

Národní onkologická centra

Věstník MZ ČR 13/2017 také zavádí status tzv. Národních onkologických center (NOC). NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné instituce s rozšířenými možnostmi mezinárodní spolupráce v síti KOC. NOC v dané oblasti působí zejména jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci, a nenahrazují působnost a kompetence odborných společností, ani sítě komplexních onkologických center.