NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

V ČR bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 nádorů, zemřelo 26 944 lidí

V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem k 31. prosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Novinářům to řekl MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, s tím, že stále je v péči co zlepšovat, například dostupnost onkologické péče ve specializovaných centrech se mezi regiony liší.


„Česko patří mezi státy s nejvyšší zátěží onkologických onemocnění na světě, i proto je onkologická péče jednou z priorit českého zdravotnictví,“ prohlásil ministr.

Podle aktuálních výsledků přibývá v ČR ročně nově diagnostikovaných o 2,2 %. Počet těch, kteří se s nádorem léčili nebo léčí, za poslední rok vzrostl o 4,4 %. Podle doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) to svědčí o kvalitě péče, víc nemocných přežívá. I přes růst počtu nemocných úmrtnost na nádory dlouhodobě klesá.

Nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem (ZN) u mužů je karcinom prostaty (obr. 1), u žen karcinom prsu (obr. 2). U obou pohlaví je i nadále zaznamenáván vysoký výskyt kolorektálního karcinomu (obr. 3). U kolorektálního karcinomu se již podařilo zastavit nárůst incidence. Na snižující se mortalitě karcinomu prsu i kolorektálního karcinomu se do značné míry podílejí screeningové programy. „Rozevírající se nůžky“ mezi incidencí a mortalitou u mnohých diagnóz však znamenají prudce rostoucí prevalenci těchto konkrétních typů zhoubných nádorů. Typickými příklady jsou ZN prsu a ZN prostaty (obr. 4). Detailní informace o epidemiologii jednotlivých typů zhoubných nádorů jsou k dispozici na www.svod.cz.

Obr. 1: Epidemiologie ZN prostaty (C61) v časovém trendu. Zdroj dat: NOR [2] Obr. 2: Epidemiologie ZN prsu (C50) v časovém trendu. Zdroj dat: NOR [2] Obr. 3: Epidemiologie ZN kolorekta (C18–C20) v časovém trendu. Zdroj dat: NOR [2]

U zhoubných nádorů prsu se daří zachytávat velkou část nádorů v časném stadiu. To ale bohužel stále neplatí pro ZN tlustého střeva a konečníku a ZN plic, kde je většina onemocnění diagnostikována v pokročilém klinickém stadiu III a IV. Nepříliš dobře funguje primární a sekundární prevence onkologických onemocnění: ve spotřebě tabáku a alkoholu patří česká populace k evropské špičce, stejně tak jsou podceňovány preventivní lékařské prohlídky. Na druhé straně je dobrou zprávou, že se prodlužuje přežití českých onkologických pacientů. Výsledky studie EUROCARE-5 [1] vyzněly pro Českou republiku velmi dobře: ČR se již vymyká východoevropskému průměru a začíná dohánět vyspělé evropské země (obr. 5).

Obr. 4: Vybrané malignity v ČR: časové trendy.
Zdroj dat: NOR [2]
Obr. 5: Přežití pacientů se zhoubnými nádory v ČR.
Zdroj dat: EUROCARE-5 [1].

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, stručně popsala fungování komplexní onkologické péče v ČR, význam informační základny pro plánování péče a zdůraznila nepostradatelnost Národního onkologického registru ČR [2]. Nezapomněla se rovněž zmínit o tom, že Národní onkologický program České republiky klade důraz na prevenci nádorových onemocnění a že jedním z jeho cílů je boj proti kouření. Více informací o Národním onkologickém programu ČR a o komplexních onkologických centrech je k dispozici na www.linkos.cz a www.onconet.cz.

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice, prezentoval údaje o epidemiologii karcinomu prostaty v ČR. Upozornil přitom na stále rostoucí zátěž české populace tímto zhoubným nádorem. Zatímco incidence v posledních 10 letech vzrostla téměř o 90 % (!), nárůst mortality za totéž období činil „pouze“ 6,8 %. Nevyhnutelným důsledkem je prudký nárůst prevalence a tedy i objem onkologické péče poskytované pacientům, u nichž byl někdy v minulosti diagnostikován karcinom prostaty. Podrobné informace o epidemiologii karcinomu prostaty a dalších urologických malignit v ČR jsou k dispozici na www.uroweb.cz.

Celý videozáznam z tiskové konference MZ ČR „Onkologická zátěž české populace, strategie prevence, výsledky péče“

 

Prezentace ke stažení

Reference

  1. De Angelis, R. et al. (2013). Cancer survival in Europe 1999—2007 by country and age: results of EUROCARE-5—a population-based study The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(13)70546-1
  2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR) [12. 11. 2015]. http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor

 

Klíčová slova: karcinom prostaty, kolorektální karcinom, karcinom prsu, epidemiologie zhoubných nádorů, přežití onkologických pacientů, dostupnost onkologické péče

12. 11. 2015 Ministerstvo zdravotnictví ČR


Zpět