NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Přežití onkologických pacientů v ČR se zlepšuje

Na počátku roku 2014 byly publikovány dvě odborné studie [12], které analyzují přežití onkologických pacientů v ČR a v Evropě. Přežití pacientů je jedním z klíčových parametrů v hodnocení výsledků onkologické péče a tedy i naplňování Národního onkologického programu. Velmi pozitivní zprávou z obou studií je, že se výsledky české onkologické péče v tomto smyslu u většiny diagnóz zlepšují, a to jak v čase, tak i ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Na druhé straně je třeba významně posílit oblast prevence a včasného záchytu méně pokročilých onemocnění a v neposlední řadě i dostupnost diagnostické a léčebné péče v rámci jednotlivých regionů ČR.


Studie EUROCARE-5 – pozice ČR v Evropě se zlepšuje

Evropská studie EUROCARE-5 [1] analyzovala údaje z onkologických registrů 29 zemí za účelem srovnání 5letého relativního přežití více než 9 milionů onkologických pacientů v letech 2000–2007. Vzhledem k tomu, že se zdrojová data ze zúčastněných států značně liší svou strukturou a kvalitou, je možné takovéto srovnání provádět jen na omezeném počtu diagnóz a bez rozlišení klinických stadií.

5leté relativní přežití
Standardně používaný parametr přežití, který uvádí, kolik procent pacientů s daným onemocněním se dožije 5 let od data diagnózy, přičemž je brána v úvahu i úmrtnost v běžné populaci.

Výsledky studie dokumentují obecný celoevropský trend v prodloužení přežití onkologických pacientů, zejména díky moderní léčbě, lepší diagnostice a v některých případech i screeningovým programům. Na druhé straně existují značné rozdíly v dosahovaném přežití mezi jednotlivými zeměmi a regiony. U většiny diagnóz dosahují nejlepších výsledků státy severní a střední Evropy, naopak země bývalého východního bloku se obvykle pohybují výrazně pod celoevropským průměrem. Výjimkou je v tomto ohledu právě Česká republika, kde se 5leté přežití onkologických pacientů u většiny diagnóz přibližuje evropskému průměru a je výrazně nad hodnotami dosahovanými ve zbytku východní Evropy. Z 10 analyzovaných onkologických onemocnění to platí zejména pro zhoubný melanom kůže a nádory vaječníku a ledvin.

Vynikajícím výsledkem pro ČR je také delší přežití dosahované u rakoviny prsu ve srovnání s východoevropským průměrem: 5leté přežití v ČR je 78,0 %, průměr Evropy je 81,8 %, průměr východní Evropy 73,7 %. Za zlepšením výsledků stojí z velké části organizovaný mamografický screening. Obecně je zřejmé, že na prodlužování přežití v celopopulačním souhrnu (bez ohledu na klinické stadium nemoci při diagnóze) se nejvíce podílí úspěšnost včasné diagnostiky málo pokročilých nádorů. Vedle již zmíněného karcinomu prsu u žen jsou dalším dokladem tohoto jevu zhoubné nádory prostaty nebo melanom kůže.

Výsledky studie EUROCARE-5 podle jednotlivých diagnóz jsou k dispozici na obrázku 1.

Obrázek 1. Přežití onkologických pacientů v evropských zemích podle diagnóz v období 2000-2007 podle studie EUROCARE-5 [1]

Česká národní studie – včasný záchyt je pro přežití klíčový

Obrázek 2. Přežití onkologických pacientů
v České republice podle diagnóz bez rozlišení
klinických stadií v obdobích 2000-2004
a 2005-2008 podle české národní studie [2].

Tým předních českých onkologů a analytiků publikoval začátkem roku 2014 údaje o přežití českých onkologických pacientů [2]. Analýzy byly provedeny na základě dat Národního onkologického registru ČR. Na rozdíl od EUROCARE-5 hodnotí česká studie přežití onkologických pacientů podle stadia, ve kterém byl zhoubný nádor odhalen; analýza českých dat je tedy (zejména díky Národnímu onkologickému registru ČR) detailnější než v případě celoevropské studie a nabízí také srovnání dlouhodobých časových trendů. Výsledky české studie opět znovu potvrzují známý fakt, že čím dříve je zhoubné onemocnění diagnostikováno, tím je přežití delší. Obrázky 2 a 3 dále dokumentují statisticky významné zlepšení přežití v čase, ke kterému dochází i při srovnání dvou relativně recentních období 2000–2004 a 2005–2008.

Díky jednotné metodice lze porovnat i 5leté relativní přežití v období 2000–2007 prezentované ve studii EUROCARE-5 a v období 2005–2008 v české studii. Tabulka 1 ukazuje mírný nárůst přežití i při srovnání těchto dvou částečně se překrývajících period.

 

Obrázek 3. Přežití onkologických pacientů v České republice podle diagnóz a klinických stadií v obdobích 2000-2004 a
2005-2008 podle české národní studie [2]

Tabulka 1: Srovnání věkově standardizovaných hodnot 5letého relativního přežití onkologických pacientů v ČR – Studie EUROCARE-5 (2000-2007) a analýza dat NOR provedená IBA MU (2005-2008).

Diagnóza Studie EUROCARE-5 [1]
Hodnocené období: 2000-2007
Česká národní studie [2]
Hodnocené období: 2005-2008
5leté relativní přežití 95% interval spolehlivosti 5leté relativní přežití 95% interval spolehlivosti
karcinom žaludku 22,0 (21,1-23,0) 22,5 (20,0-25,0)
karc. tlustého střeva 52,5 (51,8-53,2) 53,1 (51,5-54,7)
karcinom konečníku 48,7 (47,9-49,6) * *
karcinom plic 11,5 (11,0-11,9) 11,1 (9,9-12,3)
melanom kůže 83,4 (82,4-84,3) 84,7 (82,2-87,2)
karcinom prsu (ženy)

78,0

(77,3-78,7) 79,8 (78,2-81,4)
karcinom vaječníku 36,3 (35,0-37,6) 38,4 (35,3-41,5)
karcinom prostaty 78,2 (77,1-79,2) 82,2 (78,5-85,9)
karcinom ledviny 59,9 (58,9-60,9) 62,7 (60,2-65,2)
ne-Hodgkinův lymfom 57,3 (56,0-58,5) ** **

* Česká studie hodnotila tlusté střevo a konečník dohromady.
** Česká studie nehodnotila hematoonkologické diagnózy.

Závěr

Mezinárodní i české analýzy národních dat dokládají statisticky významné zlepšování přežití českých onkologických pacientů v čase, zejména u diagnóz, kde se uplatňuje rostoucí síla včasného záchytu nemoci v méně pokročilých klinických stadiích (ZN prsu, prostaty, melanom kůže apod.). V mezinárodním srovnání přežití Česká republika přeskočila hodnoty dosahované východoevropskými státy a dosáhla výsledků srovnatelných se středem vyspělé Evropy. Tato pozitivní fakta ovšem neznamenají, že není prostor k dalšímu zlepšení. Stále je pravdou, že řada evropských států, zejména severských zemí, dosahuje statisticky významně lepších výsledků. Klíčem k dalšímu zlepšování výsledků české onkologické péče je nepochybně posilování včasného záchytu onemocnění, včetně podpory běžících screeningových programů, dále rozumná centralizace péče spojená s důslednou kontrolou kvality a podpora včasné a správné dostupnosti inovativních postupů a léčivých přípravků pacientům. To ostatně České republice doporučil i panel expertů OECD při detailním hodnocení onkologické péče [3].

Literatura

  1. De Angelis R, Sant M, Coleman MP, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, et al. EUROCARE-5 Working Group. Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE-5-a population-based study. Lancet Oncol 2014; 15(1): 23-34.
  2. Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1):28-34.
  3. OECD. Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival. Country note: Czech Republic [online]. Dostupný z WWW: http://www.oecd.org/els/health-systems/Cancer-Care-Czech-Republic-2013.pdf.

 

Zpracovali: Jakub Gregor, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek (Institut biostatistiky a analýz MU)

13. 4. 2014 IBA MU


Zpět