NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Česká onkologie v číslech: stručné shrnutí

Na letošním kongresu ESMO 2014 v Madridu byl prezentován souhrnný popis onkologické péče v České republice. Česká onkologická společnost ČLS JEP a Institut biostatistiky a analýz MU společně zdůraznily znepokojivý trend rostoucí zátěže české populace zhoubnými nádory, vysvětlily hlavní body Národního onkologického programu a probíhajících programů screeningu zhoubných nádorů a okomentovaly statistiky přežití českých onkologických pacientů.


Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Rostoucí incidence a prevalence většiny typů zhoubných nádorů v České republice má za následek velkou zátěž péče o onkologické pacienty. Každoročně je v České republice diagnostikováno více než 77 nových případů zhoubných onemocnění, téměř 28 tisíc pacientů na zhoubné nádory umírá. V roce 2011 žilo v České republice více než 475 tisíc osob, kterým byl někdy v minulosti diagnostikován zhoubný nádor [1]. K zátěži zdravotnického systému významně přispívá i fakt, že značné procento zhoubných nádorů je diagnostikováno v pozdních stadiích.

Onkologická zátěž české populace se řadí k nejvyšším na světě [2] a stále roste. Nejčastější onkologickou diagnózou u českých mužů je kolorektální karcinom (C18–C21), těsně následován zhoubnými nádory průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) a karcinomem prostaty (C61). U žen je ze zhoubných nádorů nejčastěji diagnostikován karcinom prsu (C50), dále kolorektální karcinom (C18–C21), zhoubné nádory dělohy (C54, C55) a zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34). Všechny uvedené diagnózy se rovněž řadí k nejčastějším příčinám úmrtí na zhoubné nádory. Vysoká mortalita je pozorována také u zhoubných nádorů slinivky (C25), žaludku (C16) a vaječníku (C56). Vzhledem k demografické struktuře a celkovému stárnutí české populace lze v nejbližší budoucnosti očekávat další růst incidence nádorových onemocnění.

Česká onkologická společnost ČLS JEP vyvinula informační systém, který s využitím dat z populačních záznamů, klinických registrů a údajů poskytovaných expertním panelem dokáže předpovědět počet pacientů, kteří budou pravděpodobně v nadcházejících letech potřebovat onkologickou léčbu. Epidemiologické predikce jsou korigovány na základě pravděpodobnostních modelů přežití a umožňují tak poměrně spolehlivý odhad počtu onkologických pacientů, kteří v daném roce pravděpodobně podstoupí konkrétní typ protinádorové léčby. Tyto odhady jsou prováděny s přihlédnutím k věku pacientů, ke stadiu zhoubného onemocnění i k měnícím se demografickým parametrům české populace.

Obrázek 1: Trendy incidence, mortality a prevalence zhoubných nádorů (všechny onkologické diagnózy, C00–C97) v České republice. %: index růstu (2001–2011). Zdroj: Národní onkologický registr ČR.

Obrázek 2: Incidence jednotlivých onkologických diagnóz u českých žen a mužů v období 2007–2011. Zdroj: Národní onkologický registr ČR.

 

Více se dozvíte na www.svod.cz.

 

Národní onkologický program ČR

Národní onkologický program ČR byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) z „Konzultace strategie pro zlepšení a posílení onkologických programů v Evropě“ – pracovní konference WHO, která se konala 25.-28. listopadu 2003 v Ženevě.

Cíle:

 • Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění.
 • Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.
 • Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.
 • Optimalizace přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům.

Strategie:

 • Boj se zhoubnými nádory jako součást celorepublikové i regionální politické agendy
 • Prevence a komplexní onkologická péče jako životní zájem laické i odborné veřejnosti.
 • Důraz na snižování vlivu rizikových faktorů zodpovědných za vznik nádorového bujení.
 • Zajištění včasné a efektivní diagnostiky nádorových onemocnění.
 • Zajištění dostupnosti kvalitní péče pro všechny onkologicky nemocné včetně paliativní péče pro nemocné v pokročilých stadiích nádorového onemocnění.
 • Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů, u plátců prosazování platby za pacientem.
 • Průběžné vyhodnocování výsledků fungování Národního onkologického programu.
 • Upevňování pozice Klinické onkologie jako významné a samostatné lékařské odbornosti a to jak v rovině edukační, klinické i výzkumné. Posilování pozice oboru jako garanta správné klinické praxe při léčbě onkologicky nemocných.
 • Mezinárodní kooperace a harmonizace v rámci EU a Světové zdravotnické organizace (WHO).
Obrázek 3: Oficiální informační portál České onkologické společnosti ČLS JEP (www.linkos.cz). Obrázek 4: Síť komplexních onkologických center v České republice.

 

 

Národní programy screeningu zhoubných nádorů v ČR

Občanům České republiky jsou dostupné všechny mezinárodně doporučované programy screeningu zhoubných nádorů. Lidé starší 50 let se mohou účastnit kolorektálního screeningu, ženy starší 45 let mohou podstoupit mamografické vyšetření, všechny dospělé ženy se mohou účastnit cervikálního screeningu. V souladu s doporučením Rady Evropské unie jsou všechna screeningová vyšetření nabízena prostřednictvím organizovaných programů s přesně definovanými procedurami a zajištěnou kontrolou kvality. Zdravotnická zařízení, která byla vybrána k poskytování screeningových vyšetření (mamografická centra, kolonoskopická centra a cytologické laboratoře) jsou proto neustále monitorována, aby byla zachována vysoká kvalita vyšetření. Začátkem roku 2014 byl spuštěn systém adresného zvaní do programů screeningu zhoubných nádorů, čímž se organizované screeningové programy změnily v populační.

Obrázek 5: Pokrytí cílové populace ve třech národních programech screeningu zhoubných nádorů v ČR (karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a konečníku, karcinom hrdla děložního). Zdroj: Národní referenční centrum a registry screeningu zhoubných nádorů. Obrázek 6: Informační portály programů screeningu zhoubných nádorů v ČR.

 

 

Přežití českých onkologických pacientů

Ačkoli ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je mortalita nádorových onemocnění poměrně vysoká, nedávné studie prokázaly významné prodloužení přežití. U většiny typů zhoubných nádorů je 5leté relativní přežití českých onkologických pacientů významně delší než v ostatních východoevropských zemích; v tomto ohledu Česká republika začíná dohánět vyspělé západoevropské a severské země [3,4]. Navzdory těmto pozitivním zprávám se však česká onkologická péče musí zabývat některými problémy, na které poukázala např. tisková zpráva k publikaci OECD Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival [5]: podpora prevence a zdravého životního stylu (preventivní prohlídky, snižování prevalence kuřáctví, obezity a dalších rizikových faktorů), dostupnost nových léků a posilování mechanismů, které u poskytovatelů onkologické péče zajistí správnou praxi v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů.

Obrázek 7: Pětileté relativní přežití českých onkologických pacientů v období 2000–2007 podle výsledků studie EUROCARE-5. Zdroj: de Angelis et al., 2014 [3]. Tabulka 1: Časové trendy 5letého relativního přežití u jednotlivých onkologických diagnóz, korigované na stadium onemocnění. [4].

Mezinárodní odborné publikace o české onkologické péči

Výsledky české onkologické péče jsou odborné veřejnosti prezentovány především prostřednictvím odborných publikací, zejména článků v lékařských časopisech a knih. Podrobnější informace najdete na stránce Vybrané publikace týkající se onkologické péče v ČR.

Literatura

 1. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry [cited 8 May 2014]. Available from: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.
 2. Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013 [cited 6 May 2014]. Available from: http://globocan.iarc.fr.
 3. De Angelis R, et al. Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-5 – a population-based study. Lancet Oncol 2014; 15(1): 23-34.
 4. Pavlik T, et al. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1): 28-34.
 5. OECD. Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival. Country note – Czech Republic. OECD Publishing, 2014 [cited 7 May 2014]. Available from: http://www.oecd.org/els/health-systems/Cancer-Care-Czech-Republic-2013.pdf.

Poster prezentovaný na kongresu ESMO 2014

poster presented at the ESMO 2014 Congress

Poster (v originálním anglickém provedení) si můžete stáhnout jako PDF soubor (1.2 MB).

8. 10. 2014 IBA MU


Zpět