NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.
Vedoucí centra: prim. MUDr. Lubomír Slavíček
Název ZZ: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vedoucí ZZ: MUDr. Lukáš Velev
Město: Jihlava

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Lubomír Slavíček
Adresa: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Telefon: +420 567 157 151, +420 731 628 882
e-mail: slavicekl@nemji.cz


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   46 
Celkový počet onkologických ambulancí:  5 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2014 
počet plánovaných přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

  • Lineární urychlovač Varian 2100C/D (IMRT, IGRT) 2x
  • Brachyterapie Varisource 1x
  • Simulátor Acuity 1x
  • Plánovací a verifikační systém Varisource, plánován upgrade na ARIA v.13


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   Stapro H v.11.5.518 
Dodavatel NIS:  Stapro s.r.o. Pardubice 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) NE/NO ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření NE/NO ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření NE/NO ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) NE/NO ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii NE/NO ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO NE/NO


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   MIS AKORD Pro 
Dodavatel MIS:  Akord Software Ostrava 
Délka používání
(v měsících):
 24 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace systému:   PACS řešení MERGE FUSION 
Obchodní název systému:  MERGE FUSION 
Dodavatel:  FOMEI a.s. Hradec Králové 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  právě pořizuje nový NIS, ve kterém vzniká prostor pro implementaci 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

SROBF, ČOS ČLS JEP 

Centrum používá vlastní standardy:

vytvořeny a aktualizovány standardy (diagnosticko-terapeutické protokoly) pro 20 nejčastějších diagnóz, k dispozici na webové stránce 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze III: 

Celkový počet:  3 
Počet mezinárodních projektů:  3 
Fáze IV: 

Celkový počet:  3 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
BREAST ČOS, IBA MU C50 2006
CORECT ČOS, IBA MU C18-C20 2006
RENIS ČOS, IBA MU C64 2007


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:

mamografický screening, screening kolorektálního karcinomu, screening karcinomu děložního čípku


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
NE/NO
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 16. 5. 2014, prim. MUDr. Lubomír Slavíček