NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Vedoucí centra: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Název ZZ: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Vedoucí ZZ: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Město: Liberec

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Přednosta/vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město
Telefon: +420 485 312 639
e-mail: jiri.bartos@nemlib.cz

Název kliniky/oddělení: Oddělení radiační onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Magda Macháňová
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město
Telefon: +420 485 312 241
e-mail: magda.machanova@nemlib.cz

Název kliniky/oddělení: Gastroenterologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec 1
Telefon: +420 485 312 679
e-mail: karel.dvorak@nemlib.cz

Název kliniky/oddělení: Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Přednosta/vedoucí: MUDr. Peter Hromádka
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město
Telefon: +420 485 312 473
e-mail: peter.hromadka@nemlib.cz


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   34 
Celkový počet onkologických ambulancí:  7 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  1 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení:  - 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: NE/NO
Plánováno zakoupení: NE/NO

Další vybavení:

  • dva lineární urychlovače s více energiemi X a elektrony (plánované zakoupení 1 přístroje v roce 2015 jako obměna starého přístroje)
  • RTG simulátor
  • RTG ortovoltážní ozařovač


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   AMIS*H 
Dodavatel NIS:  ICZ-a.s. 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  ANO/YES
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů  -  NE/NO
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES NE/NO
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO NE/NO


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace systému:   radioterapeutický řetězec 
Obchodní název systému:  IMCOM(bitmapy) theraplan plus Iview GT DICOM RT, MOSAIQ 2.0 
Dodavatel:  Transkontakt Medical 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  centrum požaduje tuto dokumentaci vést elektronicky mimo NIS, 
 který to dosud neumožňuje 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

standardy SROBF dle www.srobf.cz 

Centrum používá vlastní standardy:

místní radiologické standardy vytvořeny v souladu s národními radiologickými standardy dle platné legislativy (Věstník MZ ČR 9/2011) 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: NE/NO


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 
Fáze II:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze III: 

Celkový počet:  7 
Počet mezinárodních projektů:  7 
Fáze IV: 

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
EVA 35 KOC, prof. Petrželka C50 2006
Registry VILP
Klinické registry nákladné léčby


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:  - 


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
NE/NO
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
NE/NO
NE/NO

Genomika a proteomika: ANO/YES
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 24. 6. 2014, MUDr. Marek Sochor