NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava
Vedoucí centra: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Název ZZ: Fakultní nemocnice Ostrava
Vedoucí ZZ: MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Město: Ostrava

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Telefon: +420 597 373 493
e-mail: jakub.cvek@fno.cz


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   66 
Celkový počet onkologických ambulancí:  12 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  3 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  2 


PET

PET: NE/NO
Plánováno zakoupení: ANO/YES
rok zakoupení:  2015 
počet plánovaných přístrojů:  0 

  Mamograf

Mamograf klasický NE/NO
Plánováno zakoupení: NE/NO


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

  • stereotaktický robotický systém CyberKnife
  • duální lineární urychlovač s IMRT a IGRT
  • monoenergetický lineární urychlovač s IMRT
  • kobaltový ozařovač
  • virtuální CT-simulátor
  • HDR brachyterapie


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   CareCenter 
Dodavatel NIS:  CGM 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: NE/NO


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů NE/NO NE/NO
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz NE/NO NE/NO
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) NE/NO NE/NO
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků NE/NO NE/NO


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): ANO/YES
Identifikace MIS:   DSS 
Dodavatel MIS:  CGM 
Délka používání
(v měsících):
 96 


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :   XViewer 
Dodavatel NIS:  ViDiS 


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá vlastní standardy:

léčebné protokoly pro nejčastější diagnózy (pokrytí cca. 80% diagnostikovaných malignit) 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

indikační semináře, multidisciplinární týmy, vybrané indikátory kvality


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  1 
Počet mezinárodních projektů:  1 
Fáze II:

Celkový počet:  2 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze III: 

Celkový počet:  6 
Počet mezinárodních projektů:  6 
Fáze IV: 

Celkový počet:  - 
Počet mezinárodních projektů:  - 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) NE/NO


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:

všechny screeningové programy dostupné v ČR (mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening)


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
NE/NO
ANO/YES
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
NE/NO
ANO/YES
NE/NO

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 15. 5. 2014, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA