NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Identifikační údaje

Oficiální název KOC: Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole
Vedoucí centra: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Název ZZ: Fakultní nemocnice v Motole
Vedoucí ZZ: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Město: Praha

 

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení včetně kontaktních údajů:
Název kliniky/oddělení: Radioterapeuticko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Motole
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Adresa: V úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 434 700
e-mail: tomas.buchler@fnmotol.cz

Název kliniky/oddělení: Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole
Přednosta/vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Adresa: V úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 436 401
e-mail: kdho@lfmotol.cuni.cz


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke

Základní charakteristika

Lůžka a ambulance:
Celkový počet dostupných lůžek pro onkologické pacienty:   57 
Celkový počet onkologických ambulancí:  9 


Přístrojové vybavení:
Spirální CT

Spirální CT: ANO/YES
počet přístrojů:  2 

  MRI

MRI: ANO/YES
počet přístrojů:  3 


PET

PET: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Mamograf

Mamograf klasický ANO/YES
počet přístrojů:  1 


Mamograf digitální

Mamograf digitální: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

  Rektální endosonograf

Rektální endosonograf: ANO/YES
počet přístrojů:  1 

Další vybavení:

-


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke

Smluvní vztahy se ZP

Uzavřené smluvní vztahy s plátci zdravotní péče:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČRANO/YES
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaANO/YES
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíANO/YES
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaANO/YES
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRANO/YES
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaANO/YES


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke

Nemocniční a managerské informační systémy (NIS a MIS)

NIS
Centrum používá pro vedení dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů plně elektronický Nemocniční Informační Systém (NIS): ANO/YES
Identifikace NIS:   Unis-Steiner, C1994, revize 14/2/2006 
Dodavatel NIS:  Steiner 


NOR
Centrem používaný NIS umožňuje parametrický sběr onkologických dat, a to minimálně v rozsahu hlášení novotvaru do NOR: ANO/YES
Parametrizace pouze v rozsahu hlášenky NOR:  NE/NO
Parametrizace obsahuje záznamy nad rámec hlášenky NOR: ANO/YES


Které z následujících údajů centrum parametricky zaznamenává v rámci svého NIS a které z těchto údajů jsou pro vedení centra pohodlně dostupné:
Údaj Údaj parametricky zaznamenáván
v NIS
Údaj pohodlně dostupný
pro vedení centra
Celkové počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů ANO/YES ANO/YES
Počty diagnostikovaných a/nebo léčených pacientů podle jednotlivých diagnóz ANO/YES ANO/YES
Staging v době diagnózy (TNM, kl. stádium, aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky histopatologických vyšetření (pTNM, grade aj.) ANO/YES ANO/YES
Výsledky laboratorních vyšetření ANO/YES ANO/YES
Výsledky zobrazovacích vyšetření ANO/YES ANO/YES
Záznamy o protinádorové farmakoterapii (režimy, přípravky, dávky aj.) ANO/YES ANO/YES
Záznamy o provedené radioterapii ANO/YES ANO/YES
Záznamy o nežádoucích příhodách a účincích léků ANO/YES ANO/YES


MIS
Centrum používá managerský informační systém (MIS): NE/NO


Telemedicína
Centrum disponuje bezfilmovými technologiemi a nástroji pro telemedicínu: ANO/YES
Identifikace NIS :    
Dodavatel NIS:   


Care
Centrum disponuje informačním systémem kontrolujícím přípravu protinádorové farmakoterapie: ANO/YES
Systém umožňuje centrální přípravu léků:  ANO/YES
Systém umožňuje elektronické objednávání farmakoterapie:  ANO/YES


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke

Dokumentace a hodnocení kvality péče

Docs
Dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů je vedena:

 V existujícím NIS s převahou textových záznamů nad parametrickými 


Stav dokumentace diagnosticko léčebného procesu onkologických pacientů:
Docs

Ucelená dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů zobrazovacích vyšetření ve filmové nebo digitální podobě a archivovaný histologický materiál je bez problémů dostupná: ANO/YES


Docs

Informované souhlasy onkologicky nemocných s léčbou jsou archivovány a dostupné: ANO/YES


Docs

Dokumentace o jednotlivých etapách onkologické léčby, tedy operační protokoly, záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů je řádně vedena a bez problémů dostupná: ANO/YES


Centrum má zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace a lokálních programů kontroly kvality péče v případě dostupnosti vhodné metodiky: ANO/YES


Centrum má zájem o elektronickou verzi parametrické dokumentace onkologického pacienta: ANO/YES

Z důvodu:  přebudovává stávající systém sběru dat v NIS 


V centru jsou zavedené doporučené postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby: ANO/YES

Centrum používá již vytvořené standardy:

Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění - ČOS 

Centrum používá vlastní standardy:

zatím v elektr. i písemné podobě pro pracoviště 


Centrum má vlastní systém sledování diagnosticko-léčebných standardů: ANO/YES

Forma:

kontrola na vlastním prac. indikačním sem.


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke

Klinická hodnocení a zavádění nových postupů

Centrum má k dispozici lokální etickou komisi: ANO/YES
Centrum je ochotné a má kapacitu podílet se na nových multi-centrických klinických hodnoceních a klinických registrech: ANO/YES


Počet klinických hodnocení (probíhajících v souladu se Správnou klinickou praxí), ve kterých je centrum aktuálně zapojeno:
Fáze I:

Celkový počet:  3 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze II:

Celkový počet:  7 
Počet mezinárodních projektů:  2 
Fáze III: 

Celkový počet:  18 
Počet mezinárodních projektů:  4 
Fáze IV: 

Celkový počet:  4 
Počet mezinárodních projektů:  0 


Centrum je zapojeno do českých nebo mezinárodních klinických registrů:

(mimo NOR, např. projekty z oblasti genetiky aj.) ANO/YES

Název projektu Identifikace organizátorů projektu Diagnóza registrovaných pacientů Centrum se na registru aktivně podílí od roku
výzkumný záměr-genetika FN v Motole+ MZd 2000
EORTC -SARCOMA G. EORTC sarkomy 2001
KLS VFN NHL 1999
ESIOP-neuroblastom ESIOP neurobl. 2001
CMG Bohunice plasmocyt. 1999
klinické registry (GIST, NET, Breast, Corect, Tulung, Renis, EGFR, ...) IBA MU 2007


Centrum se aktivně podílí na preventivních programech:

Primární prevence:  - 

Sekundární prevence:

genetická vyšetření nemocných a jejich rodinných příslušníků


Centrum organizuje vlastní projekty minimálně národního významu v těchto oblastech:
Diagnostika:  patologie:
radiodiagnostika:
nukleární medicína: 
ANO/YES
NE/NO
NE/NO
Léčba: chemoterapie:
radioterapie:
biologická léčba:
ANO/YES
ANO/YES
ANO/YES

Genomika a proteomika: NE/NO
Farmakogenetika: NE/NO


Autorizace údajů: 9. 9. 2014, prim. MUDr. Zdeněk Linke