NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Lékové registry ČOS ČLS JEP

Lékové registry České onkologické společnosti ČLS JEP

Klinické registry jsou jedním z důležitých podpůrných nástrojů pro evidenci nákladné biologické léčby a jejích výsledků. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČOS) vede a má k dispozici klinické registry pacientů léčených cílenou biologickou léčbou v Komplexních onkologických centrech. Díky registrům je možno hodnotit přínos a bezpečnost léčby. Zadávání údajů do registrů není povinné, ale přesto v nich jsou zaznamenány informace o více než 90 % pacientů. Údaje jsou zaznamenávány anonymně, konkrétního pacienta nelze identifikovat. ČOS ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz, s.r.o., Masarykovým onkologickým ústavem a Komplexními onkologickými centry dlouhodobě vede registry nákladné léčby, a to u preparátů, které jsou zmíněny u níže uvedených projektů.

CAR-TOOL

CAR-TOOL

CAR-TOOL - Klinický registr pacientů s hemato-onkologickým onemocněním léčených buněčnou terapii CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell)

Pemetrexed

Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

Tulung

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).