NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Lékové registry ČOS ČLS JEP

Lékové registry České onkologické společnosti ČLS JEP

Klinické registry jsou jedním z důležitých podpůrných nástrojů pro evidenci nákladné biologické léčby a jejích výsledků. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČOS) vede a má k dispozici klinické registry pacientů léčených cílenou biologickou léčbou v Komplexních onkologických centrech. Díky registrům je možno hodnotit přínos a bezpečnost léčby. Zadávání údajů do registrů není povinné, ale přesto v nich jsou zaznamenány informace o více než 90 % pacientů. Údaje jsou zaznamenávány anonymně, konkrétního pacienta nelze identifikovat. ČOS ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz, s.r.o., Masarykovým onkologickým ústavem a Komplexními onkologickými centry dlouhodobě vede registry nákladné léčby, a to u preparátů, které jsou zmíněny u níže uvedených projektů.

Breast

Breast

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

Corect

Corect

Již ukončený klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

Melanom

Melanom

Klinický registr pacientů s melanomem, kteří jsou léčeni dabrafenibem (Tafinlar®), ipilimumabem (Yervoy®), nivolumabem (Opdivo®), trametinibem (Mekinist®), pembrolizumabem (Keytruda®) a/nebo vemurafenibem (Zelboraf®).

OVARIA

OVARIA

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které byly léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

Pemetrexed

Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

RenIS

RenIS

Již ukončený klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří byli léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

Tulung

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).