NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Všechny projekty

Všechny projekty

Breast

Breast

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

Corect

Corect

Již ukončený klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

Data a projekty České onkologické společnosti

Data a projekty České onkologické společnosti

Česká onkologická společnost ČLS JEP je hlavním koordinátorem aktivit souvisejícím s onkologickým výzkumem v ČR.

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

Informační a analytická platforma umožňující vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče poskytované zejména onkologickým pacientům.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Melanom

Melanom

Klinický registr pacientů s melanomem, kteří jsou léčeni dabrafenibem (Tafinlar®), ipilimumabem (Yervoy®), nivolumabem (Opdivo®), trametinibem (Mekinist®), pembrolizumabem (Keytruda®) a/nebo vemurafenibem (Zelboraf®).

NOP On-line

NOP On-line

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.
OVARIA

OVARIA

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které byly léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

Pemetrexed

Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

PET/CT-CZ(Q)

PET/CT-CZ(Q)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

reGISTer

reGISTer

Již ukončený klinický registr, který monitoroval epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

Rektum.cz

Rektum.cz

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

RenIS

RenIS

Již ukončený klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří byli léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.

Tulung

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).

Uroweb

Uroweb

Prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit.