NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Lékové registry ČOS ČLS JEP

Breast

Breast

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

start projektu: dubna 2011

ukončení projektu: července 2018

Karcinom prsu je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním žen a nejinak je tomu i v České republice, kde každoročně postihuje téměř 6000 žen všech věkových skupin. Naštěstí i přes vysokou incidenci tohoto onemocnění se daří díky neustálému zlepšování diagnostiky a léčby stále více pacientek úspěšně léčit. Velkou nadějí nejen v léčbě karcinomu prsu, ale i dalších nádorových onemocnění, je cílená léčba schopná cíleně vyhledat nádorové buňky a zastavit jejich růst, případně nádorové buňky ničit.

Registr Breast byl zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s diagnózou karcinomu prsu, které byly léčeny cílenou léčbou v rámci České republiky.

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro tuto indikaci došlo v průběhu několika let k postupnému vzniku několika lékových registrů sledující léčbu jednotlivými preparáty pro tuto indikaci. Jednalo se o lékové registry Herceptin, Lapatinib a Avastin (rameno léčby karcinomu prsu) sledující léčbu léčivými látkami trastuzumab (Herceptin®), lapatinib (Tyverb®), bevacizumab (Avastin®) a everolimus (Afinitor®). Výbor České onkologické společnosti proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci uvedených původních lékových registrů. V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bylo možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení dřívějších registrů byla dříve získaná data převedena do struktury registru Breast. Tím odpadla nutnost zadávat data o léčbě jedné pacientky do různých registrů, a naopak byly získány ucelené a přehledné informace o celkové léčbě dané pacientky, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacientky na podanou léčbu. Nový projekt v konečném důsledku zvýšil kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednodušil práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientek registr také umožnil modelování rizikových faktorů na přežívání pacientek a rozbor nežádoucích účinků. Sloužil i k odhadům ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii. Projekt byl iniciován v dubnu 2011 na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), později pokračoval na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíle projektu:

  • sledování celkového počtu pacientek léčených trastuzumabem, lapatinibem, bevacizumabem a everolimem v České republice,
  • hodnocení bezpečnosti cílené léčby,
  • hodnocení efektivity cílené léčby a použitých léčebných režimů.

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežití pacientek ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
  • analýza souboru pacientek léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 20 onkologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Breast)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Breast
Breast: Klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny trastuzumabem, lapatinibem, bevacizumabem a/nebo everolimem