NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Všechny projekty

Corect

Corect

Již ukončený klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

start projektu: dubna 2011

ukončení projektu: července 2018

Registr Corect byl zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta, kteří byli léčeni cílenou léčbou v rámci České republiky.

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro tuto indikaci došlo v průběhu několika let k postupnému vzniku několika lékových registrů sledující léčbu jednotlivými preparáty pro tuto indikaci. Jednalo se o lékové registry Erbitux a Avastin (rameno léčby metastatického kolorektálního karcinomu) sledující léčbu léčivými látkami cetuximab (Erbitux®) a bevacizumab (Avastin®). Výbor České onkologické společnosti proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci uvedených původních lékových registrů. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech registr Corect monitoroval léčbu dalším z nově dostupných cílených preparátů, kterým je panitumumab (Vectibix®). V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bylo možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení dřívějších registrů byla dříve získaná data převedena do struktury registru Corect. Tím odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, a naopak byly získány ucelené a přehledné informace o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu. Nový projekt v konečném důsledku zvýšil kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednodušil práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů registr také umožnil modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Sloužil i k odhadům ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii. Projekt byl iniciován v dubnu 2011 na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), později pokračoval na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíl projektu:

 • dokumentovat léčbu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni cetuximabem, bevacizumabem a panitumumabem v České republice.

Sekundární cíle projektu:

 • zhodnotit účinnost léčby v běžné klinické praxi (pro každou linii léčby samostatně):
  • celkové přežití, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do úmrtí pacienta (žijící pacienti byli cenzorováni k datu posledního hodnocení léčby, ztráty ze sledování nebo ke konci studie),
  • přežití bez progrese, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do progrese onemocnění nebo úmrtí,
  • odpověď pacienta na léčbu (kompletní remise, částečná remise, stabilizace onemocnění, progrese, dle kritérií RECIST),
 • zhodnotit bezpečnostní profil cílené léčby v standarní klinické praxi,
 • popsat soubor pacientů a jejich onemocnění z epidemiologického hlediska.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
 • Partneři: 20 onkologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Corect)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Corect
Corect: Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem, bevacizumabem a/nebo panitumumabem