NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Projekty informační základny NOP

NOP On-line

NOP On-line
Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

start projektu: ledna 2006

Portál „NOP On-line“ (www.onconet.cz) slouží jako informační portál, který kromě detailních informací o onkologické péči poskytované v České republice obsahuje informace o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence i onkologického výzkumu.

Onconet.cz je oficiální stránkou Národního onkologického programu (NOP) České republiky, realizovanou v rámci projektu „NOP On-line“.

Hlavním cílem informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu České republiky. Na portálu naleznete mj. přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.

Dlouhodobým cílem informačního portálu je stát se ústředním informačním zdrojem, který bude propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto zpřístupňovat veřejnosti v České republice i v zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována populačním epidemiologických datům (Národní onkologický registr), běžícím a připravovaným programům onkologické prevence (monitoring rizikových faktorů, screeningové programy) a významným multicentrickým projektům a klinickým studiím.

Informační portál je určen především pro jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC). Užitečné informace zde však naleznou i ostatní zdravotnická zařízení, pacienti s nádorovým onemocněním, jejich příbuzní a blízcí, ale i široká veřejnost odborná i laická.

Projekt vznikl na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Projekt je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru ČOS a významných expertů pracujících v dané oblasti.

  • Odborný garant: Česká onkologická společnost ČLS JEP
  • Partneři: všechna komplexní onkologická centra (KOC) v České republice (jejich přehled najdete na webu NOP On-line)
NOP On-line: oficiální portál Národního onkologického programu České republiky