NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR O projektu NOP On-line

O projektu NOP On-line

Portál „NOP On-line“ (www.onconet.cz) slouží jako informační portál, který kromě detailních informací o onkologické péči poskytované v České republice obsahuje informace o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence i onkologického výzkumu.

Vážení kolegové a návštěvníci!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Národního onkologického programu (NOP) České republiky, realizovaných v rámci projektu „NOP On-line“.

Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v naší zemi. Na těchto stránkách naleznete mj. přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.

Dlouhodobým cílem tohoto informačního portálu je stát se ústředním informačním zdrojem, který bude propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto zpřístupňovat veřejnosti v České republice i v zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována populačním epidemiologických datům (Národní onkologický registr), běžícím a připravovaným programům onkologické prevence (monitoring rizikových faktorů, screeningové programy) a významným multicentrickým projektům a klinickým studiím.

Tento informační portál je určen především pro jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC). Věříme však, že užitečné informace zde naleznou i ostatní zdravotnická zařízení, pacienti s nádorovým onemocněním, jejich příbuzní a blízcí, ale i široká veřejnost odborná i laická.

Tento projekt vznikl na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Projekt je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru ČOS a významných expertů pracujících v dané oblasti. Garančním pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního portálu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Generálním partnerem projektu NOP On-line je společnost AstraZeneca.

Věříme, že se Vám tento informační portál bude líbit. V případě jakýchkoli námětů na jeho budoucí rozvoj nás prosím kontaktujte.

Za řešitelský tým projektu NOP On-line

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

 

Česká onkologická společnost
odborný garant
projektu NOP On-line
Institut biostatistiky a analýz
Lékařské fakulty MU

provozovatel
portálu NOP On-line
AstraZeneca
generální partner
projektu NOP On-line

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno